Pierwsza Pomoc

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; szkolenie trwa 66 godzin i obejmuję naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, naukę rozcinania samochodu i właściwego transportowania ofiar wypadków; zajęcia będą prowadzone z ratownikami medycznymi i strażakami OSP

Pierwsza pomoc

 

Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy 66h

 

 1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne:

 

System Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organizacja współczesnego ratownictwa zintegrowanego - podstawy prawne działania. Ratownictwo przedszpitalne. Organizacja ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Cel stosowania standardów ratowniczych w ratownictwie medycznym. Wyposażenie w sprzęt medyczny jednostek współpracujących z systemem np. Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • organizacji ratownictwa medycznego w ramach ratownictwa zintegrowanego, podstaw prawnych funkcjonowania  systemu  ratownictwa  medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyposażenia podmiotu ratowniczego w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

 1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia:

 

Bezpieczeństwo higieniczno - sanitarne w czasie akcji. Ryzyko zakażeń m.in. WZW i HIV. Zapobieganie kontaktowi z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych. Postępowanie w przypadku zranień z przedmiotami mającymi kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych oraz w przypadku innych ekspozycji na materiał zakaźny. Postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi i innymi odpadami. Higieniczno - sanitarne warunki pozostawiania miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo poszkodowanego: zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, jako wskazania do natychmiastowej ewakuacji. Bezpieczeństwo w miejsca zdarzenia i w czasie ewakuacji. Taktyka ratownictwa medycznego w akcjach ratowniczych różnego typu.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • korzystania ze sprzętu ochronnego znajdującego si  w wyposażeniu
 • zestawów ratowniczych,
 • postępowania z odpadami medycznymi,
 • oceny zagrożeń dla siebie i poszkodowanego,
 • właściwego postępowania ze sprzętem ratowniczym zanieczyszczonym krwią,
 • wydalinami i wydzielinami (materiał potencjalnie zakaźny).

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia (chorób zakaźnych, czynników fizycznych, chemicznych).

 

 1. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu:

 

Elementy składowe zestawu ratowniczego - przeznaczenie, możliwości wykorzystania, zasady użycia. Opis poszczególnych elementów składowych zestawów ratowniczych i ich przeznaczenie. Posługiwanie się zestawem ratowniczym w różnych warunkach i sytuacjach ratowniczych, montaż i demontaż poszczególnych elementów zestawów. Worek samorozprężalny, sprzęt do tlenoterapii biernej. Bezpieczne posługiwanie się tlenem w różnych warunkach.

 

Zasady zbierania, transportu, przechowywania, dezynfekcji sprzętu i utylizacji środków opatrunkowych potencjalnie zakaźnych. Organizacja punktu odkażania sprzętu ratowniczego w jednostkach współpracujących z systemem. Zasady uzupełniania zużytych materiałów wchodzących w skład zestawu. Dokumentacja gotowości sprzętu. Zaopatrzenie i odzyskiwanie sprzętu wielorazowego.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • korzystania ze sprzętu znajdującego  się w wyposażeniu zestawów ratowniczych,
 • właściwego postępowania ze sprzętem medycznym zanieczyszczonym krwią, wydalinami i wydzielinami (materiał potencjalnie zakaźny).

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • możliwości użycia tlenu w różnych warunkach.

 

 1. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego:

 

Podstawy topografii narządów i układów. Elementy anatomii i czynności układu oddechowego, krążenia i nerwowego. Rola poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Wywiad ratowniczy. Zasady prowadzenia wywiadu ratowniczego. Ocena podstawowych funkcji życiowych, ocena obrażeń ciała. Badanie wstępne, badanie szczegółowe. Wpływ prawidłowości przeprowadzenia badań, na skuteczność udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • przeprowadzenia wywiadu ratowniczego, oceny podstawowych czynności życiowych, oceny rodzajów obrażeń ciała, przeprowadzenia badania wstępnego i szczegółowego.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące

 

 • rozmieszczenia podstawowych narządów i układów oraz ich roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

 

 1. Poszkodowany nieprzytomny:

 

Przyczyny utraty przytomności. Niebezpieczeństwa wynikające z utraty przytomności u poszkodowanego oraz znaczenie zachowania drożności dróg oddechowych i czynności oddychania u osoby nieprzytomnej. Procedura postępowania z nieprzytomnym. Pozycja boczna bezpieczna. Omdlenie. Ocena stanu przytomności. Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • oceny stanu poszkodowanego w zakresie podstawowych funkcji życiowych w tym: oceny przytomności, oceny oddychania, oceny krążenia,
 • ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, zapewnienia komfortu cieplnego, spokoju i bezpieczeństwa do chwili przekazania poszkodowanego personelowi zakładów opieki zdrowotnej,
 • przekazania poszkodowanego i informacji o nim oraz o podjętych działaniach personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • przyczyn utraty przytomności u poszkodowanego w różnych sytuacjach np.: wypadek drogowy, pożar, emisja substancji niebezpiecznej, stanu utraty przytomności, jako stanu bezpośredniego zagrożenia życia, procedury postępowania przy ocenie stanu poszkodowanego w zakresie podstawowych funkcji życiowych
 • ocena poszkodowanego w zakresie doznanych urazów, ocena przytomności - algorytm postępowania u osoby nieprzytomnej oraz u osoby przytomnej.

 

 1. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne):

 

Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych. Metody udrażniania dróg oddechowych. Metody usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. Bezprzyrządowe i przyrządowe prowadzenie oddechu zastępczego wysokimi stężeniami tlenu. Zasady i parametry prowadzania zewnętrznego masażu serca u dorosłego, dziecka, niemowlęcia, noworodka i kobiety ciężarnej. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłego, dziecka, noworodka, niemowlęcia, kobiety ciężarnej. Procedury ratownicze i algorytmy postępowania.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • udrożnienia dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających,
 • udrożnienia z zastosowaniem rurki ustno - gardłowej oraz oceny skuteczności wykonanych czynności, usunięcia ciała obcego - płynnego z dróg  oddechowych, użycia metod bezprzyrządowych lub urządzenia ssącego,
 • usunięcia ciała obcego - stałego z dróg oddechowych, ucisk nadbrzusza lub masaż zewnętrzny serca,
 • prowadzenia oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowe w tym 100% tlenem,
 • prowadzenia postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych,
 • sztucznej wentylacji płuc metodą usta - usta, usta - nos, usta - usta lub nos, usta-maska,
 • znajomości zasad i parametrów prowadzania zewnętrznego masażu serca,
 • oceny stanu poszkodowanego dziecka w zakresie  podstawowych funkcji życiowych (przytomność, oddychanie, krążenie),
 • wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka zgodnie z poznanymi zasadami,
 • wykonania badania wstępnego noworodka lub niemowlęcia,
 • wykonania resuscytacji krążeniowo - oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu,
 • posługiwania się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno - gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski).

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • różnicy między śmiercią kliniczną, a biologiczną, znaczenia postępowania resuscytacyjnego u osoby w stanie śmierci klinicznej, przyczyn nagłego zatrzymania oddychania i krążenia,
 • objawów zatrzymania krążenia i oddychania,
 • oceny oddychania - algorytm postępowania u osoby oddychającej i nie oddychającej,
 • oceny krążenia - algorytm postępowania u osoby z wyczuwalnym tętnem i u osoby bez wyczuwalnego tętna,
 • specyfiki resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dzieci i niemowląt,
 • noworodków i kobiet ciężarnych.

 

 1. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną:

 

Defibrylator zautomatyzowany - zasada działania, wskazania i przeciwwskazania do jego użycia. Obsługa defibrylatora zautomatyzowanego. Defibrylacja jako element resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Uruchomienie urządzenia, zasady przykładania elektrod, postępowanie zgodne z komunikatami z urządzenia, bezpieczeństwo pracy.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności

 

 • bezpiecznej obsługi defibrylatora zautomatyzowanego,
 • wykonania, w przypadku zatrzymania krążenia, defibrylacji przy użyciu defibrylatora zautomatyzowanego.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • wskazań i przeciwwskazań do użycia defibrylatora zautomatyzowanego,
 • roli defibrylacji w procesie ratowania życia,
 • zagrożeń  dla  poszkodowanego   i   ratownika  wynikających  ze  stosowania
 • defibrylatora.

 

 1. Wstrząs:

 

Zagrożenie wstrząsem. Przyczyny i objawy wstrząsu. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym we wstrząsie. Pozycja przeciwwstrząsowa. Procedura ratownicza.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • oceny stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem,
 • zabezpieczenia poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą w tym: opatrzenia obrażeń, zapewnienia komfortu termicznego, zastosowania tlenoterapii, ułożenia poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach - pozycji Trendelenburga), zapewnienia komfortu psychicznego.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • podstawowych, charakterystycznych objawów wstrząsu, zasad postępowania z poszkodowanym we wstrząsie.

 

 1. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie:

 

Ogólne informacje dotyczące objawów padaczki, cukrzycy zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć. Postępowanie z chorym na padaczkę w czasie i po ataku oraz w innych napadach drgawkowych. Postępowanie z chorym na cukrzycę: przytomnym i nieprzytomnym. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia udaru mózgu. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zatruć. Mechanizm tonięcia. Postępowanie ratownicze w przypadku podtopienia.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • przeprowadzenia stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek,
 • przeprowadzenia stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych,
 • przeprowadzenia stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych,
 • przeprowadzenia stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym).

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • objawów padaczki, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, dróg wnikania trucizn do organizmu,
 • charakterystycznych objawów zatruć, na przykładzie chloru, amoniaku, tlenku węgla,
 • zasad postępowania ratowniczego w przypadku zatruć substancjami, mechanizmu tonięcia.

 

 1. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn:

 

Rodzaje ran. Podstawy aseptyki i antyseptyki. Rany miksty. Rodzaje krwotoków. Zasady tamowania krwotoków i krwawień zewnętrznych. Zasady opatrywania ran. Opatrywanie poszczególnych obszarów ciała. Zagrożenia związane z krwotokami wewnętrznymi. Rodzaje złamań, objawy i konsekwencje. Urazy stawów. Stabilizacja i unieruchamianie środkami standardowymi i doraźnymi w pozycji zbliżonej do fizjologicznej lub zastanej. Sposoby postępowania w przypadku złamań, zwichnięć, skręceń przy zastosowaniu procedur ratowniczych. Objawy oraz zasady postępowania w obrażeniach kręgosłupa. Podejrzenie urazu kręgosłupa. Udzielanie pomocy poszkodowanemu z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Stabilizacja i unieruchamianie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Podstawowe objawy oraz ogólne zasady postępowania w przypadku obrażeń głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Procedury ratownicze.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • stosowania materiałów opatrunkowych do opatrywania ran (elastyczne siatki opatrunkowe, bandaż elastyczny, dziany lub inne),
 • nakładania opatrunku osłaniającego lub chłonnego,
 • nakładania opatrunku uciskowego,
 • zakładanie opatrunku zastawkowego na rany klatki piersiowej,
 • opatrywania kikuta i zabezpieczenia amputowanej części ciała,
 • stosowania procedury postępowania w sytuacji krwotoku zewnętrznego,
 • wykonania doraźnego zatamowanie krwotoku z kończyny,
 • unieruchamiania kończyn za pomocą standardowych szyn Kramera i innego
 • sprzętu pomocniczego (np. chusta trójkątna, deska, kij, szyny) w oparciu przyjęte procedury ratownicze,
 • zdejmowania kasku u poszkodowanego motocyklisty,
 • stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa za pomocą kołnierza (jeden lub dwóch ratowników),
 • unieruchamiania poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem
 • dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np.  kamizelka  Kendricka,  nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne),
 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania, sprawowania opieki nad poszkodowanym (obserwacja podstawowych czynności życiowych i reagowanie).

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • niebezpieczeństw związanych z ranami (krwotok, zakażenie) oraz ich lokalizacja (np. okolica głowy, klatki piersiowej, brzucha),
 • zasad postępowania z amputowanymi częściami ciała, rodzajów i przyczyn krwotoków, przebiegu głównych naczyń krwionośnych (pod kątem ucisku ręcznego pośredniego),
 • sposobów opatrywania krwotoków oraz okoliczności zastosowania opatrunku uciskowego i opaski zaciskowej,
 • niebezpieczeństw związanych z krwotokami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • pojęć: złamanie, zwichnięcie i skręcenie, pozycja zbliżona do fizjologicznej, pozycja zastana,
 • podstawowych niebezpieczeństw związanych z obrażeniami narządu ruchu oraz wynikających  z nieprawidłowego  postępowania w sytuacji  złamania i zwichnięcia,
 • zasad postępowania w przypadku złamania otwartego i zamkniętego,
 • podstawowych objawów występujących w sytuacji urazu kręgosłupa,
 • konsekwencji nieprawidłowego postępowania z osobą z urazem kręgosłupa
 • oraz powikłań wynikających z faktu urazu (w podstawowym zakresie np.: długotrwałe unieruchomienie poszkodowanego wskutek urazu rdzenia kręgowego),
 • podstawowych objawów wynikających z  urazów głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy,
 • niebezpieczeństw związanych z powyższymi urazami (utrata podstawowych funkcji życiowych, krwotok wewnętrzny).

 

 1. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru:

 

Objawy i zagrożenia w przypadku urazów i obrażeń termicznych, chemicznych i elektrycznych. Drogi wnikania i działanie na organizm ludzki niektórych substancji chemicznych. Procedury postępowania w przypadku urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych. Dekontaminacja. Procedury ratownicze.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • stosowania procedur postępowania w przypadku: oparzeń termicznych, odmrożeń, oparzeń chemicznych,
 • przeprowadzenia dekontaminacji wstępnej oparzonego substancją chemiczną, ocenienia w oparciu o wiedzę z taktyki działań ratowniczych możliwości zastosowania tlenoterapii w danej sytuacji.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące: charakterystycznych cech

 

 • oparzenia I, II i III stopnia, ogólnych zasad postępowania w przypadku odmrożeń, zasad postępowania w przypadku wychłodzenia organizmu (hipotermii) z uwzględnieniem tlenoterapii, zasad wentylacji poszkodowanych oraz badania tętna i masażu zewnętrznego serca),
 • zasad prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia aktów terrorystycznych,
 • postępowania ratowniczego w przypadku oparzeń chemicznych, zasad przeprowadzania  dekontaminacji  wstępnej   oparzonego  substancją chemiczną,
 • podstawowego postępowania ratowniczego w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

 

 1. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja, karta udzielonej pomocy, logistyka:

 

Założenia taktyczne w ratownictwie - procedura i znaczenie. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego. Segregacja wstępna jako proces określenia priorytetów leczniczo - transportowych. Cel i zasady szybkiej oceny stanu poszkodowanego w podstawowym zakresie. Zasady podziału poszkodowanych na grupy segregacyjne. Karta segregacyjna. Karta udzielonej pomocy. Zasady współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • określenia założeń taktycznych realizowanych w poszczególnych fazach akcji ratowniczej,
 • przeprowadzenia oceny stanu poszkodowanego w oparciu o algorytmy, oceny podstawowych funkcji życiowych (przytomność, oddychanie, krążenie),
 • ogólnego badania całego ciała w zakresie podstawowym (badanie wzrokowe, manualne) w celu ustalenia obrażeń (rany, krwotoki, urazy kostno - stawowe, urazy kręgosłupa, urazy termiczne, chemiczne),
 • wykonania oceny  stanu  poszkodowanego: rana głowy, uraz kręgosłupa,
 • złamanie w obrębie kończyny dolnej i górnej, krwotok zewnętrzny w obrębie kończyny górnej lub dolnej, uraz klatki piersiowej, uraz brzucha,
 • przeprowadzenia segregacji poszkodowanych w sytuacji zdarzenia mnogiego lub masowego,  z zakwalifikowaniem  do  poszczególnych grup segregacji (osoby wymagające natychmiastowej pomocy, a w drugiej kolejności osoby wymagające pilnej pomocy, a następnie osoby wymagające pomocy odroczonej), wypełniania karty udzielonej pomocy, stosowania kolorów segregacyjnych.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • zakresu wymaganej pomocy w zdarzeniach pojedynczych,  mnogich i masowych,
 • nazw poszczególnych obszarów ciała, narządów człowieka,
 • kolorów segregacyjnych.

 

 1. Ewakuacja ze strefy zagrożenia:

 

Zasady identyfikacji zagrożeń dla poszkodowanych i ratowników oraz wyznaczania strefy zagrożenia. Sposoby ewakuacji poszkodowanych w różnych warunkach taktycznych. Sposoby układania poszkodowanych po urazach. Układanie na noszach. Zasady ewakuacji poszkodowanych na noszach. Pokonywanie przeszkód

 

terenowych w czasie ewakuacji. Organizacja działań ratowniczych w nocy oraz warunkach niskich temperatur, a także w innych niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Organizacja i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności dotyczące:

 

 • rozpoznawania zagrożeń dla poszkodowanych (wewnętrznych i zewnętrznych), w tym: wyznaczania strefy zagrożenia, z której obowiązuje ewakuacja, stosowania procedur ratowniczych podczas ewakuacji poszkodowanych,
 • wyboru właściwego sposobu układania na noszach,
 • ułożenia poszkodowanych w pozycjach: bocznej ustalonej (i modyfikacje), resuscytacyjnej, przeciwwstrząsowej, półsiedzącej, półsiedzącej z opuszczonymi nogami,
 • przemieszczania jednoosobowego (chwyt Rauteka lub modyfikacje metody),
 • przemieszczania sposobami zespołowymi ze szczególnym uwzględnieniem poszkodowanego z urazem kręgosłupa,
 • układania poszkodowanego w sytuacji urazu głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy, podejrzenia wstrząsu, kobiety w ciąży,
 • przeprowadzenia kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • zasad ewakuacji poszkodowanego z urazami lub obrażeniami kręgosłupa,
 • zasad ewakuacji poszkodowanych z urazami lub obrażeniami innych okolic
 • ciała (głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy),
 • zasad ewakuacji poszkodowanych z innymi urazami lub obrażeniami (np. złamania, krwotoki, rany różnych okolic ciała),
 • charakterystycznych cech ułożeń poszkodowanych stosowanych
 • w kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sytuacji, w których są wykonywane:
 • zaleceń w odniesieniu do prowadzenia działań i sprawowania opieki nad
 • poszkodowanym w nocy oraz w niekorzystnych dla poszkodowanego warunkach atmosferycznych,
 • organizacji ewakuacji z miejsca zagrożenia.

 

 1. Udzielanie kwalifikowanej  pierwszej pomocy  w sytuacjach symulowanych:

 

Ocena zastanej sytuacji ratowniczej i prognoza jej rozwoju - rozpoznanie wstępne. Ocena aktualnego zagrożenia poszkodowanych w miejscu zdarzenia i ryzyka ratowniczego. Konstruowanie i przyjęcie planu medycznych działań ratowniczych. Zastosowanie podziału na podstawowe zadania taktyczne z zakresu ratownictwa medycznego - przybycie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pomocy lub ewakuacja, wykonanie dostępu do poszkodowanego - w zdarzeniach komunikacyjnych, chemicznych, pożarowo - wybuchowych, budowlanych, górskich, górniczych, wysokościowych, wodnych (morskich) i wykonywanie innych czynności ratowniczych, np.: przewidzianych dla specjalistycznych grup ratowniczych. Postępowanie kierującego działaniem ratowniczym w sytuacji zdarzenia uznanego za masowe. Organizacja dekontaminacji w czasie działań ratowniczych oraz w czasie katastrofy. Organizacja zabezpieczenia logistycznego zdarzeń masowych i w czasie katastrof. Aspekty zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych. Rola i zadania centrum powiadamiania ratunkowego lub zintegrowanych stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i itp.

 

 1. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych:

 

Wpływ sytuacji trudnych na sprawność funkcjonowania ratownika i poszkodowanych. Stres, jego objawy oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Rola wsparcia psychicznego dla poszkodowanego i ratownika. Zasady organizacji wsparcia psychicznego dla ofiar zdarzenia, w szczególności dla dzieci. Nawiązywanie kontaktu, udzielanie wsparcia.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada wiadomości dotyczące:

 

 • wpływu sytuacji trudnych na sprawność funkcjonowania ratownika i poszkodowanego,
 • stresu (rodzaje, źródła, objawy, skutki) w działaniach ratowniczych,
 • konieczności wsparcia psychicznego poszkodowanych oraz ratowników,
 • zasad organizacji wsparcia psychicznego dla ofiar zdarzenia.

 

W wyniku realizacji słuchacz posiada umiejętności:

 

 • nawiązywania kontaktu z poszkodowanym i udzielania wsparcia psychicznego,
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie z poszkodowanymi,
 • radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

 

 1. Zajęcia do dyspozycji prowadzących:

 

W zależności od uczestników kursu, kierownik merytoryczny kursu może zwiększyć maksymalnie o 50% liczbę godzin tego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań ratowniczych właściwych dla danej jednostki współpracującej z systemem.

 

Zalecana jest również wizyta słuchaczy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub szpitalu posiadającym specjalistyczny oddział np. toksykologiczny, oparzeniowy, hiperbaryczny, zakaźny oraz w zintegrowanym stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej lub w centrum powiadamiania ratunkowego.

 

 

 

Lp.

Temat/Zagadnienie

Liczba zajęć teoretycznych

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Organizacja ratownictwa medycznego (podstawy prawne)

1

-

1

2

Bezpieczeństwo (własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia)

2

1

3

3

Zestawy ratownicze, defibrylator, dezynfekcja sprzętu

2

3

5

4

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego (badanie wstępne oraz szczegółowe)

2

2

4

5

Poszkodowany nieprzytomny (przyczyny, pozycja boczna ustalona)

1

1

2

6

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)

2

8

10

7

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

1

2

3

8

Wstrząs

2

-

2

9

Inne stany nagle (drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienia)

2

-

2

10

Urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn)

3

8

11

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

2

1

3

12

Taktyka działań ratowniczych (zdarzenie masowe, mnogie, jednostkowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy medycznej, logistyka)

2

4

6

13

Ewakuacja z strefy zagrożenia

2

2

4

14

Udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych

-

7

7

15

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

1

2

3

16

Zajęcia do dyspozycji prowadzących

 

 

 

SUMA

25

41

66