Zasada konkurencyjności


Ostrowiec Św., 2014-06-24

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zapytania ofertowego NR 3/WSBiP/2014/DŻ

z dnia 04 czerwca 2014 r.

Dotyczy Projektu pt. „Drogowskaz życiowy” realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – projekty innowacyjne testujące na podstawie umowy nr POKL.09.02.00-26-078/11-00.

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św., zaprosiła w dniu 04.06.2014 r. do złożenia oferty w prowadzonym zapytaniu ofertowym na:

Druk i opracowanie graficzne publikacji podsumowującej projektu „Drogowskaz życiowy” – 500 sztuk

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79823000-9  Usługi drukowania i dostawy
Szczegółowy opis zakresu zamówienia w pkt. II

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia NR 3_WSBiP_2014_DŻ.pdf