Ratownik poszkodowanych w klęskach żywiołowych.

Niesienie pomocy na łodzi w trakcie klęsk żywiołowych 24h

  1. Stan wód w Polsce

a)      Podstawowe informacje o zasobach wodnych Polski

  1. Zbiorniki retencyjne i wały ochronne

a)      Budowle wodne zmniejszające możliwość powodzi

a)      Plany zabezpieczenia przez powodzią w gminie i powiecie

  1. Rodzaje powodzi

a)      Rodzaje powodzi

b)      Sposoby alarmowania

  1. Przygotowanie sprzętowe oraz organizacyjne

a)      Instytucje współdziałające w czasie klęsk żywiołowych

b)      Podstawy prawne, rozporządzenia

c)       Organizacja gryp szybkiego reagowania przy OSP, WOPR i innych grupach organizacyjnych

d)      Podstawowe wyposażenie grup kryzysowych, łodzie, kamizelki ratunkowe, środki łączności itp.

e)      Szkolenie, doposażenie w sprzęt wykorzystanie grup szybkiego reagowania na terenie gminy i powiatu

  1. Bezpośrednia akcja w czasie powodzi

a)      Reagowanie grup w przypadkach zagrożeń powodziowych

b)      Omówienie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, reanimacja, złamania, wstrząsy, podtopienia - ćwiczenia

  1. Ewakuacja ludności oraz dobytku

a)      Postepowanie po otrzymaniu zgłoszenia do ewakuacji i w trakcie ewakuacji

  1. Zabezpieczenie osób dotkniętych powodzią

a)      Tymczasowe osłony z użyciem worków z piaskiem, folii, rękawów przeciwpowodziowych

b)      Sposoby zabezpieczenia osobistego, szczepienia ochronne, ubiór, kamizelki ochronne,

c)       Ewakuacja zwierząt z gospodarstwa domowego

  1. Usuwanie skutków powodzi

a)      Pierwsze kroki po powrocie do domu po powodzi,

b)      Dezynfekcja, osuszanie, odgrzybianie

  1. Naprawa i rozliczanie wykorzystywanego sprzętu w trakcie powodzi

Lp.

Temat/Zagadnienie

Liczba zajęć teoretycznych

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Stan wód w Polsce

1

 

1

2

Zbiorniki retencyjne i wały ochronne

1

 

1

3

Rodzaje powodzi

1

 

1

4

Przygotowanie sprzętowe oraz organizacyjne

1

1

2

5

Bezpośrednia akcja w czasie powodzi

 

6

6

6

Ewakuacja ludności oraz dobytku

 

5

5

7

Zabezpieczenie osób dotkniętych powodzią

 

3

3

8

Usuwanie skutków powodzi

1

3

4

9

Naprawa i rozliczanie wykorzystywanego sprzętu w trakcie powodzi

1

 

1

SUMA

6

18

24